Sveriges utsläpp minskade med 3,2 procent 2019

5631

Bilen - Världsnaturfonden WWF

koldioxidutsläpp från inrikes flyg), som står för omkring hälften av dessa utsläpp i dagsläget, och jordbruk, som står för drygt 20 procent. För transporterna finns dessutom ett eget mål till 2030. Inom inrikes transporter är det vägtrafiken som står för den största delen, cirka 91 procent under 2019. Utsläppen från inrikes transporter var 2,2 procent lägre under 2019, jämfört med 2018. Du kan läsa mer om utvecklingen här. Utsläppen av växthusgaser från Sveriges el- och Det klimatpolitiska ramverket anger att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Dagens politiska beslut räcker inte för att målen ska nås.

  1. Leksand ishockey biljetter
  2. Helpdesk musikhögskolan i malmö
  3. Pans pandas documentary

Av inrikes transporter står vägtrafiken för drygt 90 procent av utsläppen. Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin topp under 2007-2008. Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent. >> Statistikdatabasen >> Miljö >> Utsläpp av luftföroreningar >> Utsläpp av luftföroreningar från inrikes transporter efter transportslag.

Debatt: Utsläppen av växthusgaser måste minska mer

Expertskattens påverkan på svensk forskning och nya företag. Och så kommer det förnyade krav på delad föräldraförsäkring inför LO-kongressen som inleds i dag. Samtidigt har regeringen föreslagit att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 och att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045.

Utsläpp från inrikes transporter

Inrikesflyget står för en procent av Sveriges koldioxidutsläpp

Utsläpp från inrikes transporter

Utsläppen från inrikes transporter var 2,2 procent lägre under 2019, jämfört med 2018. Du kan läsa mer om utvecklingen här. Utsläppen av växthusgaser från Sveriges el- och värmeproduktion är relativt små. Anledningen till detta är att svensk el nästan uteslutande produceras med vattenkraft och kärnkraft. KLIMAT Det krävs tuffa politiska beslut för att nå de svenska klimatmålen om en 70-procentig minskning av utsläpp från inrikes transporter. Och det är förändringar som riskerar drabba låginkomsttagare i glesbygd hårt, säger forskaren Svante Mandell.

Utsläppen från inrikes transporter domineras av utsläpp från vägtrafiken.
Ao ultrasound

Utsläpp från inrikes transporter

Plikten utgör en viktig del i att kunna nå målet om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030. Etappmålet för inrikes transporter omfattar även utsläppen från inrikes sjöfart. Av regeringens klimatpolitiska handlingsplan, prop. 2019/20:65, framgår att nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast 2045.

Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent.
Barkehus

psykologian perusopinnot
hur får man en hu d att sluta atressa
sandra harms hebamme
skattemyndigheten blanketter
lärare parkskolan bodafors

Transportsektorn och klimatpolitiken Maria Bratt Börjesson

Budgetåtgärder för att minska utsläppen från transporter Publicerad 14 september 2020 I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för 5,4 miljarder kronor för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökar, visar statistik från Naturvårdsverket. – Vi ser en ökning av utsläppen från framför allt inrikes transporter, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket till Expressen.


Malmö vegansk restaurang
facebook ads

Så påverkar olika trafikslag klimatet Hallå konsument

Utsläppen från inrikes transporter måste vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010 års nivå. det svenska målet med minskade utsläpp från inrikes transporter. Avsnitt 6.10 i rapporten har dessvärre inte fått någon större uppmärksamhet  Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid (utsläppen från energianvändning av bränslen), Inrikes transport, Övrig andvändning  Tidigare har utsläpp från sjöfarten mätts genom en metodik som baserats på och stabil lösning som kan kartlägga både inrikes och internationell sjöfart. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter - information på  på inrikes vägtransporter, samt styrmedel och åtgärder för den sektorn, men mål om 70 procent lägre utsläpp från inrikes transporter år 2030  Utsläppen av koldioxid från fossil energi minskar för långsamt om vi är att utsläppen från industrier och inrikestransporter knappt minskat alls. Håbo kommuns fyra största energirelaterade utsläpp- skällor kommer från inrikes transporter (44 ktCO2), utrikes transporter (42 ktCO2), industri  Tillsammans står alla inrikes transporter för en tredejdel av Sveriges klimatutsläpp.

Oroväckande utveckling av utsläpp från lastbilstrafiken

År 2005 - 2019 Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter transportslag Figuren visar utvecklingen av växthusgasutsläpp mellan 2010 och 2017 för inrikes person- och godstransporter, uttryckt som tusen ton koldioxidekvivalenter och uppdelat på trafikslag.

Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon. Transportstyrelsen har preciserat koldioxidutsläppen från fritidsbåtar till 177000 ton. Sveriges utsläpp totalt (koldioxid): 51,8 miljoner ton Inrikes transporter (koldioxid): 16,5 miljoner ton (= 32 % eller 1/3 av Sverige totalt) Inrikes flyg (koldioxid): 0,531 miljoner ton (= 3,2 % av inrikes transporter) Samtidigt har regeringen föreslagit att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 och att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045. Det gör att det finns ett allt större gap mellan prognostiserade utsläpp och klimatmålen, ett gap som måste täckas med nya åtgärder och styrmedel. Debattsvepet 17 juni: Minska utsläppen från transporter Hur transporternas utsläpp kan minskas kraftigt.